Bevoegdheidsuitbreiding voor het Benelux-Gerechtshof sinds 1 december 2016: het merken- en modellenrecht

Op 15 oktober 2012 ondertekenden de Ministers van Buitenlandse Zaken van België, Nederland en Luxemburg een Protocol over de modernisering van het Benelux-Gerechtshof. Ingevolge dit protocol wordt het mogelijk dat het Benelux Gerechtshof bijkomende rechtsprekende bevoegdheden zou uitoefenen in bepaalde materies die worden aangewezen door een Verdrag. Dit gebeurde recent voor beslissingen inzake het merken- en modellenrecht genomen door het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (verder: BBIE).

Het BBIE is de officiële instantie voor de registratie van merken in de Benelux. Sinds 1970 is het voor bedrijven mogelijk om via één procedure bij het BBIE hun merk te deponeren voor de ganse Benelux. Tot voor kort diende men zich echter te wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te ’s-Gravenhage of het Cour d’appel te Luxemburg indien men beroep wenste aan te tekenen tegen een beslissing van het BBIE.

Aangezien voormelde gerechtshoven elk hun eigen rechtspraak, termijnen en procedureregels hanteren, is een discrepantie in hun uitspraken waar te nemen. Om aan deze problematiek tegemoet te komen en ter bevordering van de rechtszekerheid, werd beslist om voormelde beroeps- en cassatieprocedures te centraliseren bij het Benelux-Gerechtshof. Daarenboven werd deze bevoegdheidswijziging doorgevoerd ter bevordering van de efficiëntie van de procedure. Men wenst bijvoorbeeld kortere behandeltermijnen te hanteren.

Deze bevoegdheidswijziging zal voor heel wat bedrijven een aantal voordelen met zich meebrengen. Ze draagt immers bij tot de efficiëntie, uniformiteit en voortvarendheid van voormelde beroepsprocedures.

Thans opteert men ervoor slechts met betrekking tot het domein van het merken- en modellenrecht een rechtsprekende bevoegdheid toe te wijzen aan het Benelux-Gerechtshof. Op termijn bestaat evenwel de mogelijkheid dat de bevoegdheid van het Benelux-Gerechtshof zal worden uitgebreid.