Besproeiing met gewasbeschermingsmiddelen en contaminatie

De Rechtbank van Koophandel Henegouwen, afdeling Charleroi, oordeelde bij vonnis van 19 oktober 2016 dat de uitbater van een aardappelloods, wanneer hij opdracht geeft tot besproeiing van een lot aardappelen met een gewasbeschermingsmiddel, zelf aansprakelijk blijft voor de toestand en geschiktheid van de opslagplaats en hierdoor de mogelijke risico’s van contaminatie draagt.

In casu werd er door de uitbater van een aardappelloods aan een derde firma, gespecialiseerd in biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen, de opdracht gegeven tot het besproeien van een lot niet-biologische aardappelen met een kiemremmend middel.

Bij de besproeiing vond er echter een contaminatie plaats tussen de verschillende koelcellen in de loods, waardoor een lot bio-aardappelen, gestockeerd in de naastgelegen koelcel, niet meer kon verkocht worden onder het bio-label.

Aan de derde-besproeier werd verweten niet de nodige voorzorgsmaatregelen te hebben genomen als specialist terzake om contaminatie tussen de verschillende koelcellen te voorkomen.

Onderzoek wees echter uit dat de koelcellen op zich niet geschikt waren voor de opslag van bio-producten.

De Rechtbank oordeelde daarop dat de opdrachtgever zelf aansprakelijk blijft voor de toestand en geschiktheid van zijn opslagplaats. In hoofde van de besproeier bestaat er geen verplichting om zich ervan te vergewissen of de opslagplaats van de opdrachtgever wel geschikt en voldoende afgedicht was alvorens de opdracht uit te voeren.