Milieurecht en ruimtelijke ordening

Het toenemend belang van een gezond leefmilieu en leefbare ruimten, leidt tot een al maar complexer wordende regelgeving. Bedrijven en particulieren willen hun steentje bijdragen tot een betere leef- en woonomgeving, maar raken soms verstrikt in het juridische kluwen. De ruime ervaring van Schuermans advocaten helpt ondernemingen, land- en tuinbouwers, lokale overheden en particulieren om hun projecten en doelstellingen te realiseren, met respect voor de regels en normen.

Onze praktijk omvat onder meer bijstand in het kader van:

 • milieuvergunningen
 • stedenbouwkundige vergunningen
 • ruimtelijke planning
 • stedenbouwkundige attesten
 • herstelvorderingen
 • stakingsbevelen
 • bodem- en andere verontreiniging
 • natuurbescherming
 • milieuheffingen
 • leegstandsheffingen
 • administratieve procedures voor lokale, regionale en federale overheidsinstanties, alsook voor de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Grondwettelijk Hof
 • burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van exploitanten van hinderlijke inrichtingen.

Voorbeelden

Ongedaan maken van de schorsing door de provincie van een milieuvergunning voor een biogasinstallatie via een beroepsprocedure bij de Minister bevoegd voor Leefmilieu.

Succesvolle procedure voor een gemeente uit de Vlaamse Rand tot nietigverklaring van het Vlaams Strategisch plan rond Brussel: de Raad van State vernietigde verschillende deelplannen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Aanvechting van een weigering tot hernieuwing en uitbreiding van de bestaande milieuvergunning van een veeteeltbedrijf in de Noorderkempen door de Minister bevoegd voor Leefmilieu. De weigeringsbeslissing werd aangevochten voor de Raad van State en finaal vernietigd. De Minister kende nadien de vergunning wel toe. Een substantiële schadevergoeding werd bekomen wegens de initieel foutief geweigerde milieuvergunning.

Betwisting omtrent de wettigheid van de exploitatie van een tuincentrum in de Kempen.

Succesvolle bezwaarprocedures tegen diverse heffingen voor leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen.